Presentation of skills of the 5th Mon ;

leading to the presentation of a Yellow Belt.

Tachiwaza (throwing techniques) Osoto Gaeshi, Yama Arashi

Newaza (ground techniques) Kata gatame, Makura Kesa Gatame Tate shiho Gatame and newaza linking skills.

Ukemi (falling technique) Zenpo Kaiten Ukemi, Mae Ukemi, Ushiro Ukemi, Ushiro mimawari Ukemi.

Yellow Belt Bootcamp - Yellow

£15.00Price